Byta bank / flytta bolån

Byta bank bolån

I Sverige har vi många aktörer som är verksamma inom lån för finansiering av bostadsköp och den som är på jakt efter ett bolån för köp av en villa eller en bostadsrätt har ett helt fritt val att göra. Det är också i praktiken helt fritt för en person som redan har bolån att byta mellan olika långivare, det vill säga byta bank och flytta bolån.

Det främsta skälet till att man kan vilja byta bank är för att sänka räntan på lånen och därmed betala mindre per månad i rena kostnader. En annan anledning kan vara att man vill slippa att vara bunden av helkundskoncept och liknande som innebär att det krävs att man har fler engagemang i samma bank för att få mer fördelaktiga lånevillkor.

Hur byte av bank för bolån kan gå till och vad du ska tänka på kan du läsa mer om nedan.

Fyra steg till byte av bolånebank

På pappret är det mycket enkelt att byta bank för bolån och i regel består processen av fyra steg. Stegen är som följer:

1. Kontakta den bank/det bolåneinstitut du vill byta till och skicka in ansökan
2. Invänta besked (vid behov får du komplettera med ytterligare uppgifter)
3. Skriv under nya skuldebrev (din nya bank löser de befintliga lånen och flyttar över dina säkerheter)
4. Lånet betalas ut.

Dina två uppgifter är egentligen bara att kontakta den nya banken samt underteckna nya skuldebrev. Din nya bank sköter om allt det administrativa. Möjligen kan en uppläggningsavgift tillkomma för det arbetet, men normalt stryker långivaren den.

Att det ser mycket enkelt ut på pappret innebär dock inte att det inte finns några fallgropar att undvika och det är framför allt frågan om ränteskillnadsersättning som är aktuell. Om du idag har bundna bolån och vill lösa dem för att i stället flytta dem till en annan bank kan din nuvarande bank ha krav på ersättning för de kostnader som är kopplade till upplåningen.

Ränteskillnadsersättning

Ersättningen till den gamla banken kallas för ränteskillnadsersättning och på större lån kan beloppet att betala snabbt bli ganska högt.

Exempel:

Du har ett bolån med bindningstid på tre år som du tecknade den 1 juni 2015. Lånet är på 2 miljoner kronor och räntan är på 2,00%.

Väljer du att lösa lånet den 1 juni 2016 (det vill säga efter ett av tre år) för att flytta det till en annan långivare kommer banken att ha rätt att få ersättning för den ränteintäkt som den går miste om genom att ditt lån löses i förtid. Detta belopp uppgår med ovan uppgifter som grund till nästan 45 000 kr.

Det finns en viss risk att den ”nya” banken du vänder dig till inte lägger fullt så mycket fokus på att berätta för dig exakt hur mycket flytten av bundna lån kostar dig, så du gör klokt i att räkna på saken själv.

Om du enbart har rörliga bolån kan du flytta över dem utan att behöva betala ränteskillnadsersättning. Bra att komma ihåg är emellertid att rörliga lån inte kan flyttas över dag till dag. Det kan ta en månad innan den nya banken har gått i mål med processen.

Byta säkerhet

Om du har ett befintligt bolån och vill flytta med det till en ny bostad (säkerhetsbyte) och samtidigt byta bank blir processen lite mer omfattande. Det är nämligen så att den nya långivaren kommer att vilja göra en egen bedömning av marknadsvärdet på den nya bostaden och det är en uppgift som kan ta en stund att utföra.

Flytta bolån – vad händer med amorteringskravet?

När du flyttar bolån är grundregeln att de villkor lånen löpte med före införandet av amorteringskravet i juni 2016 och det skärpta kravet 2018 fortsätter att gälla. Hade du till exempel ett amorteringsfritt lån före det datumet kommer lånet att fortsätta vara amorteringsfritt. Ändrar du på bolånet på något sätt, till exempel genom att du lånar lite extra med bostaden som säkerhet för att få loss medel till en renovering kommer dock amorteringskravet att tillämpas.

Om du inte bara byter bank, utan även säkerhet genom att du flyttar till en ny bostad, kommer amorteringskravet att tillämpas även om bolånet är på samma belopp som tidigare.

Amorteringskrav och bristen på bostäder har lett till blancolån

Det har debatterats om vilken inverkan de skärpta amorteringskraven har haft på bostadsmarknaden och speciellt för unga. Ofta behöver den som är förstagångsköpare amortera av 3 procent av sitt bolån varje år, vilket kan kräva att man har en hög inkomst.

Även bristen på bostäder, i framförallt storstadsregionerna, har gjort det dyrt för unga att köpa sin första bostad. En lägenhet som kostar 3 miljoner kräver numera en kontantinsats på 450 000 kr, pengar som långt ifrån alla har. Det här har i sin tur lett till att fler unga tar blancolån, lån utan säkerhet.

Svenskar är dock inte de enda som tar konsumtionslån, i Norge lånar också unga vuxna en hel del pengar utan säkerhet. En del använder det till att finansiera sin första egna bostad medan andra använder det till refinans, det vill säga att sänka sina lånekostnader genom ett nytt samlingslån.

Att bostadssituationen inte är lätt för de unga i storstäderna kan nog de flesta hålla med om och det är tyvärr inte en situation som är unik för Sverige.